Đệ nhất Phu nhân Abigail Adams: Người bạn đời tuyệt vời của Đệ nhị Tổng thống Hoa Kỳ