Dị nhân dùng kỳ thuật chữa bệnh có thể phán đoán sinh tử và giúp người cải tử hoàn sinh