Dị tượng liên tiếp xuất hiện ở Trung Quốc: Cá nhảy ở Vân Nam, trăng máu trên bầu trời Hồ Bắc