Dịch bệnh ở An Huy, Liêu Ninh bùng phát, có thể đã xuất hiện từ giữa tháng 4