Điều gì để chờ mong tại các cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11