Điều phối viên COVID-19: Vaccine sẽ không thể ngăn ngừa được nhiễm bệnh