Đoàn di cư lớn gồm 3,000 người bắt đầu tiến về biên giới Hoa Kỳ-Mexico