Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ báo cáo sự gia tăng mạnh mẽ lượng người vượt biên bất hợp pháp