Đoàn xe ‘Chấm dứt Trung Cộng’ vòng quanh Hoa Kỳ lần thứ tư khởi hành