Đoàn xe tải đầu tiên đến Hoa Thịnh Đốn, không làm gián đoạn giao thông