Đoàn xe tải lớn từ Ottawa hướng đến Hoa Thịnh Đốn: ‘Sự lạm quyền của chính phủ sắp kết thúc’