Đoàn Xe Tự Do Hoa Kỳ thúc giục các xe tải tham gia vào đoàn xe chính