Doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tiếp thêm sức mạnh cho Đảng Cộng sản Trung Quốc