Doanh số bán lẻ, hoạt động sản xuất cho thấy kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại