Đối diện với những sóng gió trong cuộc sống: Sức bật tinh thần và đức tin