Đối mặt với thời kỳ khó khăn: Bài học từ những người sáng lập Hoa Kỳ