Đồng bảng Anh gần như sụp đổ — một lời cảnh báo về khủng hoảng toàn cầu