Đổng lý Arizona nói về áp dụng Tu chính án thứ 14 để tước quyền tranh cử của ông Trump: ‘Quý vị không thể thực thi điều luật này’