Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ chịu tổn thất nhiều hơn