Đông Tây tương phùng, hai bậc đế vương đã thay đổi thế giới