‘Thần Thoại về Chiến Binh Er’ của triết gia Plato dạy điều gì cho chúng ta thời nay?

Lời nhắc nhở rằng chúng ta lựa chọn số phận của mình