Đợt tăng lãi suất tháng 7 sẽ làm tăng 6.4 tỷ USD lãi thẻ tín dụng trong khi hầu hết người dân không tán thành Fed