Du hành 23 phút ở địa ngục, người đàn ông Mỹ viết sách tiết lộ trải nghiệm