Trải nghiệm cận tử đã thay đổi thế giới quan của một bác sĩ theo chủ nghĩa duy vật