Dữ liệu của Cục Lao động: hiện cứ sau 30 ngày, tiền của quý vị lại đang mất gần 1% giá trị