JPMorgan: Các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc có hàng tỷ USD nợ ngoại Bảng cân đối tài sản