Dữ liệu mới của Fed: Trường phái kinh tế Biden làm tăng tâm lý bi quan về kinh tế ở các nhóm thiểu số khi thu nhập giảm

Theo Khảo sát về Tài chính Tiêu dùng của Fed, trong bối cảnh các nhóm thiểu số không có được sự gia tăng tài sản trong thời kỳ đại dịch, sự bi quan về kinh tế đang trở nên phổ biến.