Dự luật chi tiêu tạm thời được Hạ viện thông qua, hướng đến Thượng viện