Đảng Cộng Hòa xoay xở với thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ