Dự luật mới sẽ bảo vệ đất nông nghiệp khỏi nguồn trợ cấp chính cho năng lượng gió và mặt trời