Đức tìm cách khôi phục sự hiện diện ngoại giao và thương mại của EU ở châu Phi