Dùng bữa tối cùng ngài Thomas Jefferson: Du hành ngược thời gian để trải nghiệm một bữa tiệc sống động của Trí tuệ và Ý tưởng