ESG: Sự hợp nhất quyền lực giữa nhà nước và doanh nghiệp