EU thấy ‘khoảnh khắc quyết định’ để xây dựng một thị trường vốn đơn nhất