Evergrande đình chỉ giao dịch trái phiếu sau việc hạ bậc tín nhiệm mới nhất