Evergrande thanh toán 10% cho các nhà đầu tư sản phẩm quản lý tài sản