FDA khôi phục tài liệu về việc chấp thuận vaccine COVID-19 của Moderna