FDA yêu cầu các bác sĩ ở 8 tiểu bang ngừng sử dụng một phương pháp điều trị COVID-19