Fed New York: Nhiều gia đình Mỹ gặp khó khăn hơn so với một năm trước