Florida từ chối kế hoạch sắp xếp các giám sát viên bên trong các điểm bỏ phiếu của DOJ