Gặp được Đạo sĩ chỉ điểm bình loạn tặc, quan viên thời Vãn Đường hành sự theo Thiên ý