Georgia cố gắng giảm bớt đánh thuế thu nhập tiểu bang