Giả dối ngụy danh sự thật: Satan hướng về Địa Cầu trong trường ca của thi hào Milton