Giải mã Israel (P11): Những đứa con được Chúa chọn