Giám đốc điều hành Costco: Rất nhiều người đang trải qua thời kỳ suy thoái và ‘đang cố gắng sống qua ngày’