Giám đốc Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ khẳng định rằng DHS không kiểm soát hoạt động ở biên giới