Hoa Kỳ, Canada đạt được thỏa thuận về việc đưa người vượt biên trái phép quay trở lại điểm nhập cảnh chính thức