Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc Sở Cảnh sát New Zealand: Chương trình biểu diễn của Shen Yun thật ‘Trác tuyệt’