Tình báo Hoa Kỳ đã gửi báo cáo về nguồn gốc của COVID-19 cho Tổng thống Biden nhưng không có kết luận