GM ký thỏa thuận bước ngoặt với công ty Úc về các khoáng sản trọng yếu